Skip to content

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden vind je onder meer de huisregels, informatie over de betalingscondities- en voorwaarden, link naar het privacy statement, klachtenregeling en rechten & plichten.

De Huisregels
• Bij uw eerste bezoek dient u zich te kunnen identificeren door middel van een geldig paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.
• Tijdens de intake wordt het behandelplan en de eventuele kosten met u besproken
• U  bent zelf  verantwoordelijk voor het nagaan hoeveel behandelingen u krijgt vergoedt van uw zorgverzekeraar.
• Wilt u voor de behandeling op tijd aanwezig zijn voor de behandeling.
• In deze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale fysiotherapierichtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
• Op al onze gegevens is het privacy reglement van toepassing.
• Iedereen dient zich aan de algemeen geldende normen & waarden te houden,
• Indien personen zich niet aan onze huisregels houden, dan behoudt het personeel zich het recht om personen de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
• Fysiotherapiepraktijk Hammer aanvaard geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in of buiten de praktijk.
• Gelieve uw fiets en/of brommer te parkeren aan de zijkant van ons pand, en uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
• Bent u in het bezit van een invalidenparkeerkaart dan kunt u gebruik maken van de invalidenparkeerplaats voor de praktijk.
• Komt u met een scootmobiel en/of driewieler wilt u deze dan op het plateau naast de ingang parkeren. Zodat de praktijk voor iedereen bereikbaar blijft.
• In het gehele gebouw is het niet toegestaan om te roken.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel en/of de hiertoe bevoegde instanties (bv. brandweer, politie) op te volgen.
• Gaarne bij verhindering 24-uur van tevoren af te melden d.m.v. telefonisch contact, mail en/of Whatsapp. Gebeurd dit niet dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
• Bij gebruik van de trainingsapparatuur buiten de behandelingstijd om, is het verplicht een handdoek te gebruiken.

De betalingsvoorwaarden- en condities
• Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, dan declareren wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
• Fysiotherapiepraktijk Hammer heeft met alle zorgverzekeraars (uitgezonderd Caresq) een contract afgesloten voor het jaar 2019.
• Het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om hier zorgvuldig naar te kijken.
• Afspraken die niet 24-uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening gebracht worden.
• Mocht u niet verzekerd  zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvangt u dan van ons een factuur.
• Onze tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de vereniging vrijgevestigde fysiotherapeuten (VVF). In onze tarievenlijst staan de prijzen per zitting en eventuele specialisatie vermeld.
• Onze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het VVF.
• Factuur dient u 30 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan, indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, ontvangt u een herinneringsfactuur waarna u nog eens 10 dagen de tijd heeft om alsnog de factuur te voldoen.
• Na het verstrekken van deze betalingstermijn treedt verzuim in en is Fysiotherapiepraktijk Hammer vrij om incassomaatregelen te nemen.
• Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten koste van u als debiteur. Er worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag opgeteld.

Privacy Statement
Sinds mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter bescherming van privacy  en persoonsgegevens in gegaan. Op grond van deze wet heeft een fysiotherapiepraktijk die werkt met persoonsgegevens diverse plichten en hebben de patiënten een aantal rechten. Ook gelden er een aantal specifieke regels welke vermeld staan in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit Privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonsgegevens
Fysiotherapiepraktijk Hammer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw  persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Hammer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Onze medewerkers hebben geïnstrueerd over dit privacy statement, en hoe hiernaar te handelen. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze fysiotherapeutische zorgverlening. De gegevens worden door Fysiotherapie Hammer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en).

• voor fysiotherapeutische zorgverlening en financiële afhandeling hiervan.
• geanonimiseerd voor kwaliteitsmanagement
• voor ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens zullen dan zijn geanonimiseerd.

De volgende persoonsgegevens zullen wij van u vragen voor de bovenstaande doelstelling(en).
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer (BSN)
• Nummer en type identificatiebewijs
• Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt.
• Zorgverzekering
• Reanimatie

De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

Uw rechten
Omdat wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerken, heeft u diverse rechten.
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet worden geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Er wordt alleen gehoor aan gegeven aan dit verzoek indien het bewaren van de medische gegevens voor een ander niet van aanmerkelijke belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via e-mail (info@fysiotherapiehammer.nl) kenbaar maken.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapiepraktijk Hammer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

De grondslag voor deze persoonsgegevens is; mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.

De volgende persoonsgegevens zullen wij van u vragen voor de bovenstaande doelstelling(en):
• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Organisatie

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Hammer opgeslagen voor het verwerken van bovengenoemde activiteiten voor de periode: dat men gezien wordt als een prospect,stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en  zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage in uw (medisch) dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. Dit gebeurd zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat u de oude fysiotherapeut gevraagd hebt het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Het dossier zal dan door uw fysiotherapeut persoonlijk, per aangetekende post of per elektronisch beveiligde zorgmail overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in het dossier en op een kopie van uw dossier.

Binnen de EU (Europese Unie)
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken de persoonsgegevens van minderjarigen (personen <16 jaar) enkel en alleen indien daar schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Een uitzondering hierop kan de behoefte aan acute zorg zijn. De ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger wordt dan zo spoedig mogelijk om de schriftelijke toestemming gevraagd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als fysiotherapiepraktijk Hammer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van het privacy statement, of in algemene zin vragen heeft. Kunt uw hierover contact opnemen via info@fysiotherapiehammer.nl of via het telefoonnummer 06-27337980.

Klachtenregeling
U heeft een klacht, wat nu? Vervelend dat u een klacht heeft. Bij fysiotherapiepraktijk Hammer streven wij ernaar om behandelingen te leveren welke aansluiten bij de verwachtingen en/of wensen van u als patiënt. Wij vinden het dan ook belangrijk om van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw behandelend fysiotherapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen.

Mocht het zo zijn dat wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Als fysiotherapeut bij fysiotherapiepraktijk Hammer sta ik ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Zij beschikken over onafhankelijke klachtenfunctionarissen welke samen met u en met ons de klacht verder zullen bespreken en de daarbij behorende oplossing proberen te vinden.

Rechten & Plichten
Alle rechten en plichten van ons als fysiotherapeut en van u als patiënt staan vermeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Zowel de zorgverlener als u als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten & plichten van uw fysiotherapeut
• Uw fysiotherapeut is verplicht u te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en uw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.
• In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de fysiotherapeut ervoor kiezen u niet volledig te informeren. Bijvoorbeeld omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt u te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd.
• Als fysiotherapeut houden wij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van u als patiënt.
• De fysiotherapeut die u behandeld heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan u als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of als u als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming heeft verleend. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van uw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is ingeschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

Rechten & plichten van u als patiënt
• U bent verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs.
• U bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende fysiotherapeut, omtrent je gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose, en behandeling, relevante gegevens. Dit om u op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen.
• Het nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die u worden gegeven door de fysiotherapeut, bijvoorbeeld oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht.
• Indien de informatie die u heeft gekregen van uw fysiotherapeut onvoldoende is, mag u altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.
• Indien u bepaalde informatie niet wenst te ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kan u dat aangeven bij uw fysiotherapeut. Zij zal dit recht op ‘niet weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijvoorbeeld in het geval van een besmettelijke ziekte.